×
Skate-logo-blauw

ENGLISH BELOW

Welkom bij Skatecafé!

Ons huis is jouw huis, dus doe alsof je thuis bent. Draag zorg voor een ander, wees lief tegen je naaste en heb respect voor je omgeving. Om er zeker van te zijn dat onze idealen, normen en waarden op 1 lijn zitten met die van onze bezoekers hebben we de volgende huisregels opgesteld:

 • Skatecafé vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. We verwachten daarom een open houding van onze bezoekers ten opzichte van andere gasten en personeel, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of godsdienst.
 • Skatecafé tolereert geen enkele vorm van intimidatie. Ons personeel is er voor je indien je enige vorm van intimidatie ondervindt of opmerkt. Onze werknemers zijn bekwaam en opgeleid om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen.
 • Skatecafé tolereert geen enkele vorm van vandalisme.
 • Bezoekers die agressief, baldadig, homofobisch, transfobisch, seksistisch, racistisch of vandalistisch gedrag vertonen kunnen van het terrein worden geweerd of verwijderd.
 • Bezoekers van de club dienen 21 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. Indien je deze niet kan laten zien, is onze bewaking genoodzaakt je toegang te ontzeggen. Ook gedurende de avond kan om legitimatie worden gevraagd.
 • Als je bij Skatecafé naar binnen wilt stem je ermee in dat de bewaking je mag visiteren. Als je hier niet mee instemd kan de toegang geweigerd worden.
 • Bezoekers die bij aankomst zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, kunnen worden geweigerd.
 • Om de sfeer binnen Skatecafé te waarborgen, kunnen grotere groepen, vrijgezellenfeesten en andere sfeerbepalende groepen de toegang worden geweigerd.
 • In het restaurant van Skatecafé is het toegestaan om uw hond en/of andere huisdieren mee naar binnen te nemen. Echter is het niet toegestaan uw huisdier mee te nemen naar clubavonden.
 • Handel en bezit van drugs is niet toegestaan. Aangetroffen drugs worden ingenomen en zijn reden de bezoeker toegang te weigeren.
 • Het is verboden om enige vorm van vloeistoffen mee de club in te nemen.
 • Handel en bezit van wapens is niet toegestaan. Aangetroffen wapens worden ingenomen en overhandigd aan de politie, en zijn reden de bezoeker toegang te weigeren. Skatecafé behoudt het recht om de persoon in kwestie over te dragen aan de politie.
 • Bij Skatecafé nemen we alleen cash aan bij de entree, binnen werken we met een cashless systeem. Let op! Voor de kluisjes heb je 2 euro munten nodig. Het is mogelijk om bij de entree of de barren te pinnen voor dit soort munten.
 • We willen iedereen verzoeken om bezittingen zoals jassen en tassen in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen. Dit is mede om de brandveiligheid binnen Skatecafé te waarborgen.
 • Skatecafé is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen, zowel in de kluisjes of op het terrein. Je kunt altijd mailen naar verloren@skatecafe.nl om te checken of je verloren items gevonden zijn.
 • Kluissleutel verloren? Om de kluis weer open te maken (en later het slot te vervangen) vragen we een kostprijs van €10,-.
 • Het lichtplan in Skatecafé kan gevaarlijk zijn voor mensen met epilepsie of hen die in het verleden een beroerte hebben gehad. Skatecafé legt de verantwoordelijkheid bij de bezoeker en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig leed of schade die hierdoor kan ontstaan.
 • Heb je epilepsie, suikerziekte of andere allergieën waarvoor je te alle tijde medicatie bij je moet dragen, zorg dan dat je dit aan de hand van een doktersvoorschrift kan aantonen. In de ideale situatie is er iemand bij je die weet hoe zij de medicatie voor jou kunnen toedienen.
 • Onze deuren sluiten om 02:45. Het is hierna niet meer mogelijk om via doorsale of met een ticket uit de voorverkoop naar binnen te komen. We adviseren je daarom om vroeg te komen, en van een lange avond te genieten.
 • Neem alleen je eigen spullen mee naar huis. Laat onze clubs, glazen of voorwerpen binnen onze poorten zodat wij ook de volgende clubnacht een gezellige sfeer kunnen neerzetten voor andere bezoekers.
 • Denk aan onze buren en aan je eigen veiligheid wanneer je Skatecafé verlaat. Vertrek zo stil mogelijk en blijf niet op straat hangen.
 • Skatecafé behoudt zich het recht om bezoekers die zich niet aan deze regels houden van ons terrein te weren of te verwijderen.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze bezoekers ook veilig blijven nadat ze Skatecafé verlaten. Samen uit, samen thuis. App je vrienden, check bij elkaar in en zorg voor elkaar. Heb je hulp nodig om veilig thuis te komen, laat het dan weten aan ons personeel zodat zij je eventueel een handje kunnen helpen.

Heel veel liefs,
Karin & Yvonne

logo

Welcome to Skatecafé!

Our house is your house, so make sure to make yourself at house. Take care of others, be kind to your neighbor and have respect for your surroundings. To ensure that our ideals, standards and values are in line with those of our visitors, we have drawn up the following house rules:

 • Skatecafé finds it important that everyone feels welcome. We therefore expect an open attitude from our visitors towards other guests and staff, regardless of their origin, gender, sexual orientation or religion.
 • Skatecafé does not tolerate any form of intimidation. Our staff is there for you if you experience or notice any form of harassment. Our employees are skilled and trained to ensure the safety of our visitors.
 • Skatecafé does not tolerate any form of vandalism.
 • Visitors who exhibit aggressive, rowdy, homophobic, transphobic, sexist, racist or vandalistic behavior may be banned or removed from the site.
 • Club visitors must be 21 or older. In case of doubt, you can be asked to show identification. If you cannot identify yourself, our security will deny you access. You can also be asked for identification during the ongoing clubnight.
 • If you want to enter Skatecafé you agree that the security can search you. If you do not agree to this, access to Skatecafé may be denied.
 • Visitors who are visibly under the influence of alcohol or drugs upon arrival may be denied entry.
 • In order to guarantee the atmosphere within Skatecafé, larger groups, bachelor parties and other groups that might determine or influence the atmosphere within Skatecafé can be denied entry.
 • You are allowed to bring your dog and/or other pets into the restaurant of Skatecafé. However, it is not allowed to bring your pet to club nights.
 • Trade and/or possession of weapons is not allowed. Weapons found are confiscated and handed over to the police, for which reason the visitor will be refused entry. Skatecafé reserves the right to hand over the person in question to the police.
 • Trade and/or possession of drugs is not allowed. Drugs found are confiscated, for which reason the visitor can be denied entry.
 • It is forbidden to bring any kind of liquid into the club.
 • At Skatecafé we only accept cash at the entrance, inside (at the bar) we work with a cashless system. Please note! For the lockers you need two euro coins. It is possible to pin at the entrance or the bars for these types of coins.
 • We would like to ask everyone to store belongings such as coats and bags in the, for that purpose, reserved lockers. This is, among other things, to guarantee fire safety within Skatecafé.
 • Skatecafé is not responsible for lost items, either on the premises or in the lockers. You can email lost@skatecafe.nl to check if your lost items have been found.
 • Lost the key to your locker? To open the locker (and later replace the lock) we ask for a deposit of €10.
 • The lighting plan in Skatecafé can cause attacks in people with a history of epilepsy or those who have had a stroke in the past. Skatecafé places the responsibility with the visitor and is in no way liable for any suffering or damage that may arise as a result of entering Skatecafé.
 • If you have epilepsy, diabetes or other allergies for which you must carry medication with you at all times, make sure that you can show the security guards a doctor’s prescription. Ideally, there is someone with you who knows how to administer the medication for you.
 • Step out of the club and consult a security guard or staff member if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights: sore eyes, changes in vision, migraines, muscle twitching, fits or other involuntary movements, temporary unconsciousness, impaired consciousness, or confusion or disorientation.
 • Our doors close at 02:45. After this time, it is no longer possible to enter via door sale or with a ticket from the presale. We therefore advise you to come early and enjoy a long evening.
 • Please only take your own belongings home. Leave our glasses or objects within our gates so that we can keep providing a cozy atmosphere for other visitors the next club night.
 • Think of our neighbors and your own safety when you leave Skatecafé. Leave as quietly as possible and do not linger on the street.
 • Skatecafé reserves the right to ban or remove visitors who do not adhere to the rules stated above.

Finally, we think it is important that our visitors remain safe after they leave Skatecafé. We’re all in this together. Text your friends, check inwith each other and take care of each other. If you or your friends need help getting home safely, please let our staff know so they can lend you a hand.

Lots of love,
Karin & Yvonne